MISJA

MISJA
 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W SZCZECINIE

      Misja naszej szkoła, to przede wszystkim szeroko pojęte wychowanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży realizowane poprzez interdyscyplinarny system oddziaływań wychowawczych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, ale także uwzględniający dobro dziecka i jego prawa. Naszą misją jest wychowanie młodych ludzi tak, aby w pełni mogli wykorzystywać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki a także jako odpowiedzialni obywatele. Dążymy do zapewnienia uczniom wprowadzenia w świąt wiedzy naukowej, wdrażania ich do samodzielności intelektualnej, umożliwiające podjęcia decyzji dotyczącej wyborów edukacyjnych i przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie stwarza uczniom możliwości i warunki do wszechstronnego rozwoju, ale przy uwzględnieniu indywidualnych zainteresowań, potrzeb, celów oraz  możliwości psychofizycznych.  Misją naszą jest kształtowanie u uczniów odpowiedzialności w korzystaniu z wolności, uwzględniającej system wartości humanistycznych,  takich jak: prawda,  dobro, piękno, praca, ekologia, zdrowie człowieka i jego ochronę, pomoc innym.  Upowszechniamy zasady tolerancji, wolności sumienia, poczucia sprawiedliwości oraz kształtujemy postawy patriotyczne, prorodzinne oraz proekologiczne. Nasza szkoła to nie tylko instytucja, ale aktywna, kierująca się sercem szkoła zapewniająca uczniom naukę, wychowanie, ale także zabawę, poczucie bezpieczeństwa, przynależności i radości płynącej z odnoszonych sukcesów.

ZSO Nr 3 realizuje swoją misję poprzez:      
-
wprowadzanie ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, a także poprzez zapewnienie dobrych warunków do rozwoju intelektualnego,                     
-  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, a tym samym wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby,
- wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły,                   
- zapewnienie pomocy uczniom o obniżonych możliwościach intelektualnych, zaburzeniach emocjonalnych i zdrowotnych,
- wykorzystanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym,           
- kształtowanie właściwych postaw kulturowych i moralnych, a tym samym umiejętności rozpoznawania tych wartości,
- kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego,                                                                                                
-wprowadzenie dzieci, młodzieży w życie społeczne i rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
- integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską,
- wyrabianie nawyków współdziałania i współtworzenia w grupie,
- integracja środowiska nauczycieli i uczniów,
- wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki, a w konsekwencji  przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym,
- umożliwienie uczniom rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych oraz sportowych,
- przygotowanie do świadomego wyboru dalszego kształcenia,
- upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- wnioskowanie o przyznawanie stypendiów dla uczniów wybitnie zdolnych,
- integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła-dom, 
- edukacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
- tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego,
-zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć,
- organizowanie opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole oraz uczniami niepełnosprawnymi,
- profilaktyka i zapobieganie współczesnym patologiom,
- budowanie zestawu szkolnych narzędzi jakości pracy oraz oceniania wiedzy i umiejętności,
- rozwój działalności pozalekcyjnej w szkole środowisku, 

        Ostatecznym celem, do którego każdy członek społeczności szkolnej zmierza – w zakresie stosownym do swojego miejsca
i funkcji – jest to, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, którą potrafi wykorzystać do godnego i mądrego życia.  Dzięki realizacji naszej misji młodzi ludzie będą wychowani tak, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki, ale także jako odpowiedzialni obywatele.