Przetarg na roboty budowlane - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach.

Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach wraz z robotami towarzyszącymi na terenie boiska sportowego w ZSO Nr 3 przy ul. Orawska 1 w Szczecinie 70-131”

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

FORMULARZ OFERTY - zał. nr 1

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY - zał. nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH - zał. nr 3

WZÓR UMOWY - zał. nr 4

PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO - zał. nr 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zał. nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - zał. nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT - zał. nr 8