Stypendia socjalne

                         SZANOWNI RODZICE !

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego
 • zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne:

 • termin składania wniosków o przyznanie upływa w dniu 15 września br.
 • kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł netto (miesięczny dochód) na jedną osobę w rodzinie,
 • osoby zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zamiast zaświadczenia mogą przedstawić oświadczenie,
 • we wnioskach nie jest wymagana pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Wnioski są do pobrania u pedagoga szkolnego gabinet 213 i w sekretariacie szkoły.             

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2017 roku u pedagoga szkolnego gabinet 213.

Zasiłek szkolny:

·       może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,

·       zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,

·       wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Szczecin pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/