Przetarg na dostawę artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych.

Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy ZSO Nr 3 w Szczecinie”.

 

SIWZ

Oferta cenowa

Kalkulacja cenowa

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Wzór umowy