Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa (firma):    BT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” BRUNO TASSI Sp.K.

Siedziba i adres:ul. Reja 3, 80-870 Gdańsk, o/Szczecin, ul. Letnia 12

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 100%)

1

BT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   ” BRUNO TASSI Sp.K.

ul. Reja 3, 80-870 Gdańsk

o/Szczecin, ul. Letnia 12

100,00

 

2

 

MADAR DARIUSZ WATRAL

ul. Floriana Krygiera 1

71-001 Szczecin

94,25

 

3

 Hurtownia Welobranżowa „Rojan” Sp.J.

J. Patrus, R. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

98,78

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert (tj. 100% cena) określonymi w siwz.